Vi jobber for tiden med å styrke samarbeidet mellom PP-tjenesten, barnehage og skole. Som en del av dette har vi i fire uker testet ressursteam. Ressursteamene skal være en arena hvor samarbeidende tjenester skal sørge for tilpasning av det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. 

I Bærum kommune skal vi gi barn og unge mulighet til å mestre eget liv. Dette handler blant annet om å sikre tidlig innsats og vektlegge universelt forebyggende arbeid for alle barn. Dette målet skal vi nå gjennom mer systemarbeid og bedre samarbeid på tvers av tjenester i ressursteam. I teamene skal det sitte ansatte fra barnehage/skole, PP-rådgiver og helsesykepleier. Andre tjenester skal involveres ved behov. Teamene skal medvirke til å styrke kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Det er laget en felles standard for ressursteam som nå er testet ut. Tilbakemeldinger fra testingen viser at det har vært behov for at ressursteam standardiseres som samarbeidsarena, og at det etableres en arena for å samle aktører fra flere tjenester. Fordi det er lagt føringer for hvordan teamet skal jobbe, har barnehagene og skolene nå klart å dreie fokus bort fra det enkelte barnet mot systemarbeid og kompetanseheving av ansatte. Dette bidrar til at barnehagen og skolen lettere kan løse problemer på lavest mulig nivå.

«Vi har vært en av de skolene som har brukt mest av tiden til å gå gjennom enkeltelevsaker. Vi har også jobbet med samarbeidsstrukturer, men det er først med denne testing av ressursteam at vi har klart å flytte oppmerksomheten mot systemarbeid» – erfaring fra rektor

Testingen viser også at det kan være både tids- og ressurskrevende å jobbe i ressursteam, og at det vil være en stor jobb å innføre en felles standard for ressursteam i hele kommunen. Det vil kunne være nødvendig å se på hvordan barnehager og skoler er rigget, og gjøre lokale tilpasninger. Det er også behov for å avklare ansvar og oppgaver hos de ulike tjenestene, slik at deltakere i ressursteam vet hvilken rolle de har.

Filmen under illustrerer målet vårt med systemarbeid og hvordan vi ønsker at barn i Bærum som trenger det skal få oppfølging.

Filmen er laget av Anne-Marte Lind, kommunikasjonsrådgiver i Bærum kommune

 

Ingrid Elfstedt Glendrange, Strategi- og utviklingsenheten