Fra 2016 har Bærum kommune hatt tilbud om Tidlig innsatsteam. Tidligere var det 52 tverrfaglige team, nå er det 7 ambulerende team.  Tidligere var det ønske om brukerdeltakelse, nå er det et krav. Brukernes behov står i sentrum for den nye måten å jobbe tverrfaglig på.  Hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom, kan Tidlig innsatsteam være en døråpner for å få hjelp. 

Tidlig innsatsteam 0-23 år

 Ny tverrfaglig modell med sju Tidlig innsatsteam er en del av Bærum kommunes strategi Sammen for barn og unge for bedre samordning og samhandling i det forebyggende arbeidet for målgruppen.  De sju innsatsteamene dekker hver sin aldersgruppe fra 0-23 år.  Tidlig innsatsteam evalueres fortløpende, og det er satt tydelige mål for måloppnåelsen.

De faste deltakerne i Tidlig innsatsteam kommer fra helsetjenesten, PP-tjenesten og barnevernet. I tillegg deltar ledelsen ved den barnehage eller skole som barnet eller ungdommen tilhører. Innsatsteamet er fleksibelt og kommer dit brukerne synes det er best å møtes. Andre samarbeidspartnere deltar etter behov i samråd med ungdommen og foreldrene, for eksempel bestemor, helsesøster eller fastlegen.

Flest saker om bekymringsfullt skolefravær 

Formålet med Tidlig innsatsteam er å få til et godt og koordinert tilbud til barn/unge som strever i hjemmet og i skole/barnehage. Til nå har tolv saker vært drøftet i Tidlig innsatsteam. De fleste av disse har vært utfordringer knyttet til bekymringsfullt skolefravær.

Et eksempel, vi kan kalle henne Maria, 14 år:
Det var helsesøster som i samråd med mor meldte saken til Tidlig innsatsteam. Mor er veldig bekymret fordi Maria ikke lenger vil gå på skolen. Maria isolerer seg på rommet sitt og spiller foran PC-en i timevis. Er sur og til dels aggressiv. Hun aksepterer å ha kontakt med helsesøster, men avviser alle forsøk fra skolen om ulike tiltak. På møtet i Tidlig innsatsteam, er både bestefar og mor til stede. Det viser seg at Maria sliter med ubearbeidet sorg etter dødsfall hos en nær person, og at det i en periode framover er viktig og ikke presse på for å få henne på skolen. En handlingsplan blir utarbeidet.  Familien får hjelp og støtte til hvordan de kan bidra i sorgprosessen. Maria skal i tillegg følges opp av ulike tjenester i kommunen. Tidspunkt for nytt oppfølgingsmøte blir satt. Helsesøster får koordineringsansvar for oppfølgingen. På oppsummering av møtet, ga både foresatte, skole og helsetjeneste tilbakemelding om at de opplevde møtet i Tidlig innsatsteam som svært nyttig og positivt.

Foreldre og ungdom kan henvende seg direkte til koordinator for innsatsteamet, eller ta kontakt med helsestasjon, barnehage eller skole som kan melde saken inn til Tidlig innsatsteam:

Gro Steigum, koordinator for «Sammen for barn og unge»