EL10

Innovasjonsmetoden vi jobber etter i Bærum kommune kalles B-L-T, behov- løsning- test. Den siste T èn er litt uvant og til tider krevende å få til. I Kommunegårdsprosjektet har vi fått en gylden mulighet til å øve oss på nettopp dette: testing!

Treningsverksted

I april flyttet 850 medarbeidere over fra Kommunegården til nye lokaler i Eivind Lychesvei 10 (EL10), i et bygg som nå inneholder et «aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept». Konseptet tilbyr en større variasjon av ulike arbeidsplasser (byggeklosser) enn det tradisjonelle kontoret som vi er vant til, og åpner dermed for nye måter å jobbe på. Rådmannen oppfordret på innflyttingsdagen til å bruke bygget som et treningsverksted, slik at vi kan samle opp både gode og dårlige erfaringer før vi lander på den nye og endelige løsningen for Kommunegården.

Hvordan går det?

Men hvordan har det gått med testingen så langt? Vi har hørt med noen av lederne, og en av tilbakemeldingene er, ikke helt uventet, at de ansatte er forskjellige. Noen beveger seg mye mellom de forskjellige byggeklossene, mens andre er veldig stasjonære. Andre melder om de tar en mer gradvis tilnærming til endringen ved at de først venner se

g til de nye lokalene og landskapet, før de etter hvert skal bevege seg mer rundt og teste ut nye arbeidsplasser.

«Vi har mer å gå på i «testkulturen» men tross alt er vi bra i gang». Leder i EL10

Et av hovedmålene med å innføre et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept, er økt samhandling og en mer effektiv arbeidshverdag. Kan vi allerede nå se noen effekter?

«Gode muligheter til å plassere seg i henhold til behov den dagen = effektivt arbeid». Leder i EL10

Rom for økt samhandling

Byggeklosser

Av de vi har snakket med meldes det om økt uformell erfaringsdeling i de sosiale sonene, og en enklere informasjonsflyt ved at man lettere kan avklare med sidemannen enn tidligere da vi hadde enkeltkontorer. Videre

oppleves det som positivt å sitte sammen med andre avdelinger og dermed blir bedre kjent med både personer og ulike problemstillinger utenfor sin egen avdeling. Her ligger det godt til rette for økt samhandling, med andre ord!

En større evalueringsrapport skal ferdigstilles i begynnelsen av desember og danne grunnlaget for den nye løsningen av arbeidsplasskonseptet. Før den tid er det en ting som gjelder: keep testing!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten