Tanken i Sandvika er et kommunalt og regionalt kompetansesenter for musikknæringen, og utvikler et variert kulturtilbud sammen med unge mennesker med interesse for musikk, foto, lyd og film. Lokalene disponeres ungdom og unge voksne. Her kommer andre del av historien om Tanken og planer for fremtiden.

Kommunens rolle

Kommunen har en viktig rolle som nettverksbygger, tilrettelegger, koordinator og utleier av lokalene. Det gir en trygghet for andre samarbeidspartnere at kommunen er eier, og det signaliserer at dette er et lokalt engasjement. Kommunalt eierskap bidrar også til at det blir en større bredde og helhet i kulturtilbudet enn om dette hadde vært en kommersiell virksomhet.

Kommunens rolle på Tanken er overførbar til andre områder og viser at samlokalisering og nettverk gir arenaer for å dele kompetanse og faglige ressurser. Å prøve ut forretningsmodeller, ideer og aktiviteter sammen med andre aktører, stimulerer til nye og tverrfaglige arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner som har varighet utover selve prosjektperioden. Claus Fibiger, daglig leder

Foto: Olav Stubberud/Zervos

Fellesskap og inkludering

Kommunens rolle har bidratt sterkt til at verdier som fellesskap og inkludering preger Tanken. Dette handler om kontinuitet i ledelse, kompetansedeling og videreføring av fagkunnskap. Tanken er opptatt av å spre kompetansen sin og skape aktiviteter andre steder i regionen.

Vi driver frem ett helhetlig samarbeid mellom kommuner, fylket, interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet og bransje.  Claus Fibiger, daglig leder.

Mestring gjennom musikk

Det kommunale eierskapet har også vært viktig i arbeidet med å inkludere utsatte ungdommer.  Musikk og kreativitet som arbeidsform kan være en mestringsarena i det forebyggende arbeidet mot utenforskap.

 Rom for flere og mer!

Vi har et ønske om å programmere videregående skoler slik at de er rettet mot kompetansemiljøer og få filialer fra de kreative faghøyskolene, både på videregående og høyskolenivå. Claus Fibiger, daglig leder

«Spillverket» flytter inn på Tanken i løpet av våren. Målet er å gi et tilbud til unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. En annen ambisjon er å få «Mediafabrikken» inn i lokalene, de utvikler unge filmskapere, og er en sentral kulturaktør. Dans er et annet satsingsområde. Tanken vil bygge opp under kulturhuset i Sandvika og deres status som et nasjonalt kompetansesenter innen dans. Tanken har også satt et mål om å generere 300 nye arbeidsplasser i miljøet rundt Tanken og har søkt om å etablere en vekstkraftig musikkbransje-klynge. Les mer om Arena her: http://www.arenaclusters.no

Helga Wallin Moen, rådgiver i Strategi- og utvikling