Denne høsten pågår det både revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og klimastrategi. Koronapandemien og begrenset mulighet for sosiale sammenkomster har utfordret oss til å tenke utenfor boksen og ta i bruk nye verktøy og metoder for å gjennomføre medvirkning. Vi har klart å gjennomføre medvirkningsaktiviteter med innbyggere, organisasjoner, næringsliv, barn og unge, ansatte og politikere, men det har bydd på utfordringer – og nye muligheter.

Ett Bærum – felles medvirkning

Både for å sikre god sammenheng mellom revisjonsarbeidene og ha en effektiv prosess, valgte vi å slå sammen medvirkningsopplegget for kommuneplanen og klimastrategien. Med dette grepet har vi hatt færre digitale møter, men de ulike interessegruppene har kunne gi innspill til begge planene i samme møte. Med felles medvirkningsopplegg har vi som kommune kommunisert ut mer felles og helhetlig enn vi har gjort tidligere.

Strammere møtegjennomføring og styrt diskusjon

Ved gjennomføring av tradisjonelle medvirkningsmøter kan planlegging av tematikk og spørsmål gjøres på et litt overordnet nivå, fordi man vet av erfaring av diskusjon og idémyldring rundt gruppebord skaper gode diskusjoner og gir mange gode innspill.

Når medvirkningsmøter nå skulle gjennomføres digitalt, har vi måtte bruke mer tid på å finne ut hva vi lurer på helt konkret, hva vi skal spørre de ulike interessegruppene om, og konkret utforming av spørsmål. Vi har også måtte detaljplanlegge selve gjennomføringsopplegget og lage kjøreplaner til alle møter. Når diskusjon og dialog ikke kan foregå fritt slik den kan gjøre rundt et gruppebord, har vi som har gjennomført møtene måtte ta mer ansvar for å fordele ordet og tilrettelegge for en mer styrt diskusjon.

Levende ordsky og digitalt gjestebud

I tillegg til digitale medvirkningsmøter har vi også hatt ulike innspills-løsninger på nettsiden vår, som ble planlagt å være en enkel og «lavterskel» mulighet for å medvirke til planprosessene. Gjennom et kort spørreskjema og levende ordsky har kommunens innbyggere kunne beskrive hva som kjennetegner Bærum i fremtiden, hva som kjennetegner en klimaklok kommune og hva det er viktig at vi har fokus på i klimaarbeidet framover.

Vi har også laget et opplegg for digitale gjestebud, hvor innbyggerne har blitt invitert til å gi innspill til utvalgte temaer via et ferdig digitalt spørreskjema. Ved å invitere familie, venner, kollegaer, organisasjonskollegaer eller andre til diskusjon via digitale plattformer, har innbyggere kunne samles for diskusjon og medvirkning selv i en tid hvor sosiale sammenkomster ikke har vært mulig på grunn av koronapandemien.

Engasjerte innbyggere og mange innspill

Etter fire ukers medvirkningsperiode har cirka 400 personer deltatt gjennom temamøter for organisasjoner, næringsliv, og barn og unge, workshops for ansatte, målverksteder for politikere og råd, og via nettsidene våre. Vi er svært fornøyde med at vi klarte å få med så mange på medvirkning, og tar nå fatt på jobben med å videreutvikle kommunesamfunnet og tjenestene våre.

 

Ingrid Elfstedt Glendrange, strategi- og utviklingsenheten