Hvordan rigge velferdslaget slik at vi bidrar til at innbyggerne våre nå og i fremtiden både oppnår og selv bidrar til god livskvalitet? Prosjektet har fått navnet «Sammen om velferd».

For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi er. Oppdraget mellom første og andre  samling  var å skaffe mer innsikt i brukernes opplevelse av møte med Bærum kommune gjennom å snakke med, observere og lære av andre.

Fem grupper – fem innsiktsarbeid – mye er sammenfallende

  • Brukere og ansatte har ikke har god nok oversikt over ulike tiltak og tjenester
  • Brukere er ofte usikre på hvilken tjeneste de skal henvende seg til
  • Tjenestene kan være usikre på hvor langt eget ansvar går
  • Det går mye tid til rådgivning og møter, og mindre tid til å jobbe direkte med brukere

Hvor skal vi? Hvordan ser fremtiden ut?

For at vi skal rigge velferdstjenestene våre på en god måte i fremtiden, må vi vite noe om hvordan fremtiden ser ut og forstå hvordan konteksten vil påvirke oss. Det er tid for å lage fremtidsreisen!

Hva vet vi om de store linjene?

  • Prognosen sier at befolkningen i Bærum kommune vokser med 50.000 innbyggere de neste 20 årene
  • Antall eldre innbyggere er økende
  • Kommunen vil ha et innsparings- og omstillingsbehov de neste 20 årene
  • Det skjer en omfattende digitalisering i tjenestene

 Hvordan vil fremtiden påvirke arbeidet vårt?

Hva må vi gjøre innen 2035, med 2020 som første milepæl? Gruppene drøftet og kom frem til sine fremtidsscenarier. På torgmøtene fikk vi innsikt i hvordan de ulike gruppene tenkte rundt fremtiden.

Dette var en nyttig og interessant runde der vi ble utfordret på egne tanker, kunne supplere egne scenarier, samt bidra inn i de andre gruppene. For at vi skal kunne jobbe bedre på tvers av siloene, er det viktig at vi i ledergruppen for velferd blir godt kjent med hvordan vi tenker  om og vurderer ulike spørsmål, samt å utfordre hverandre. På den måten kan vi utvide og sikre et solid grunnlag for plattformen vi skal stå på.

Utfordring til neste samling

Vi har fått et oppdrag til neste samling – det handler fremdeles om fremtidsbildet. Nå skal vi også involvere interessenter  som for eksempel ansatte, brukere, tillitsvalgte, politikere. Hvordan mener de at fremtiden ser ut? Hvilke forventinger har de?

Vi er et skritt nærmere å være ett lag – et lag som er sammen om velferd i Bærum kommune.

Torunn Marthe Stornes, seksjonsleder Oppvekst barnehage, Merethe Dypfest Holst, seksjonsleder Oppvekst barnehage, Morten Svarverud, kommunalsjef Pleie og omsorg og Susanne Kaaløy, seksjonsleder Oppvekst skole