Fornøyde politikere vedtok 30. mai  Innovasjonsstrategi 2018 – 2020 «Gjennomføring av morgendagens løsninger» med handlingsplan. Kommunens nye innovasjonsstrategi setter retningen for hvordan vi som kommune og samfunn skal møte og løse fremtidige utfordringer.

I den første innovasjonsstrategien var målet å skape en innovasjonskultur i Bærum kommune. Gjennomføring av nye løsninger er hovedfokus i den reviderte innovasjonsstrategien, det er noe vi må bli enda bedre på.

Bred involvering i strategiarbeidet

Innbyggere, næringsliv, forskningsmiljø, ansatte i kommunen, sosiale entreprenører og frivilligheten har vært involvert i utarbeidelsen av strategien.  I prosessen fremkom det fem innsatsområder som skal bygge opp under hovedmålet om at systematisk innovasjonsarbeid skal bidra til nye løsninger som møter morgendagens utfordringer.

1. Innovasjonskompetanse

Vi er avhengige av kompetanse på innovasjon og endring for å få til omstillingsprosessene vi som kommune står ovenfor. Dette handler om fremtidens arbeidsplass og arbeidsoppgaver med økt bruk av teknologi, mer effektive arbeidsprosesser, endrede innbyggerbehov og nye samarbeidskonstellasjoner.

2. Stjæl og del

Vi skal fortsette å utvikle nye løsninger, men der gode løsninger allerede er utviklet og testet, er det verken nødvendig eller smart at Bærum kommune bruker ressurser på å lage egne løsninger. Vi må stjele gode løsninger fra andre og dele våre egne.

3. Samarbeid på tvers til beste for innbyggerne – felles innsats mot samme mål

For å finne frem til gode løsninger for innbyggerne i kommunen er det ofte nødvendig å samarbeide både på tvers av tjenestene internt i kommunen eller eksternt utenfor vår organisasjon. For at alle ansatte i kommunen skal spille på samme lag er det viktig med en felles forståelse av mål og sentrale satsninger.

4. Åpen innovasjon og samskaping

Vi må både prøve ut nye modeller for samarbeid med næringslivet og nye måter å møte og samarbeide med innbyggerne, forskningsinstitusjoner og frivillighet. Det er ved samarbeid og åpen innovasjon vi kan komme frem til de beste løsningene for innbyggerne våre.

5. Hva er gevinsten?

Det siste innsatsområdet fremhever viktigheten av å måle effektene av innovasjonene vi setter ut i livet. Gjør vi riktige ting på riktig måte? Ved å fokusere på hvilke effekter vi forventer å få ut av løsningene kan vi på en bedre måte prioritere hva vi skal gjøre, og hvordan.

I de neste to årene skal vi ha fokus på å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen og måle effektene av det vi gjør. Det vi er avhengige av er innspill, hjelp og kompetanse fra alle – innbyggere, næringsliv og andre offentlige instanser. Det er sammen med alle vi skaper fremtiden!

Ine Skarrud, Strategi- og utviklingsenheten