Hvordan kan vi på Tildelingskontoret jobbe annerledes slik at vi kan tilby brukerne vår tilpasset hjelp slik at de raskt mestrer hverdagen sin best mulig? Avdelingsleder Preeti Gill forteller hvordan Tildelingskontoret jobber med et nytt verktøy for å gi brukerne rask oppfølging og tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Vi på Tildelingskontoret har det siste året jobbet med å tydeliggjøre rollen vår som saksbehandlere.  Vårt hovedmål er å tilby innbyggerne tjenester som gir mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

Rask kontakt gir trygghet

Mange av våre innbyggere klarer seg helt fint på egen hånd, men de som trenger bistand i hjemmet skal nå bli kontaktet av saksbehandler raskt etter utskrivning fra et sykehusopphold. Brukerne skal oppleve trygghet når de kommer hjem. Det er en påkjenning å oppleve at helsen ikke er som den var og at man ikke kan gjøre ting som før. I en slik situasjon er det lett å bli passiv. Da må våre medarbeidere være tidlig på! Det er derfor viktig å opprette tidlig kontakt med bruker etter hjemkomst for å tilrettelegge slik at brukeren opplever å mestre livet sitt.

Hva er viktig i livet ditt?

Kartleggingsverktøy

Saksbehandlerne har nå tatt i bruk et nyttig og godt verktøy for å kartlegge brukers funksjonsnivå. Verktøyet tar utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig i livet ditt»? Pasientene vil selvfølgelig ha ulike behov og saksbehandler har helhetsoversikt over kommunenes mange tilbud. Resultatet av kartleggingen og pasientens egne mål danner grunnlaget for opptrenings- og oppfølgingsplan.

Hjelp til aktiviteter i hverdagen

Det er saksbehandleren på Tildelingskontoret som skal være først ute hos bruker og kartlegge det riktige behovet og nivå på hjelpen. Kartleggingen må være raskt klar slik at andre tjenester ikke setter i gang midlertidige tiltak. Målet for bruker er å bli i stand til å mestre de hverdagsaktivitetene som han eller hun selv mener har stor betydning. Det kan være gjøremål som å stå opp om morgenen, gå på badet, lage mat, gå tur og handle. Det er viktig å finne balansen mellom å gi hjelp og legge til rette for mestring.

Tildelingskontoret har fått positive tilbakemeldinger på den nye ordningen. Brukeren er fornøyde med at hjelpen kommer så raskt.  Samarbeidspartnere sier at de kan iverksette riktige tjenester raskere fordi det er gjort en grundig vurdering av saksbehandler.

Preeti Gill, Avdelingsleder, Tildelingskontoret