Ombruk er i vinden som aldri før. Ombruk er det samme som gjenbruk, og handler om at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Dette til forskjell fra gjenvinning som betyr at ting plukkes fra hverandre til råvarer og settes sammen igjen til et nytt produkt.

Kommunen ønsker å etablere løsninger slik at det blir enkelt for innbyggerne å bli kvitt ombruksartikler og få tak i brukt utstyr. Det er igangsatt to prosjekter som skal tilrettelegge for overgang til sirkulær økonomi og mer bærekraftig ressursutnyttelse. Prosjektene heter «Bærekraftig ressursbruk» og «Mulighetsstudie for etablering av ombrukskjøpesenter sammen med Asker kommune». Kommunen har lagt vekt på dialog med næringslivet og kartlegge hva som finnes av teknologi og interesse, før vi velger løsning. På den måten ønsker vi å tilrettelegge for at det blir utviklet innovative løsninger som bidrar til at vi både oppnår bedre ressursutnyttelse og økt ombruk, men også sysselsetting og vekst.

Stor interesse for ombruk blant innbyggere

Innbyggere har gjennom innbyggerpanel vist at det er en etterspørsel etter løsninger som bidrar til ombruk og avfallsreduksjon. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere i panelet, og i løpet av svarperioden besvarte 68 prosent av respondentene.

Hvilket problem skal vi løse?

Problemet er at vi mangler et godt system for ombruk i dag. Vi har tilbud fra enkeltaktører som Askeladden, Fornebu gjenbruk og Arba, Facebook-grupper, loppemarked og Finn, som fungerer godt. Vi ønsker å beholde disse, men mange opplever at dette allikevel ikke dekker behovet deres. Vår infrastruktur er tilpasset en lineær økonomi, basert på verdikjede med bruk og kast. Kommunen mottar 70 000 tonn avfall og av dette er det kun 0,7 prosent som i dag går til ombruk. For å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050 er samfunnet avhengig av en overgang fra lineær økonomi til sirkulær økonomi der vi oppnår økt velferd og økonomisk vekst, samtidig som ressursbruk og klimagassutslipp reduseres.

Et ombrukskjøpesenter kan være en løsning

Innovasjonsarbeidet i Bærum kommune skal bidra til å utvikle nye løsninger som møter morgendagens utfordringer. Siden vi kjenner innbyggernes interesser, er vi nå i en fase i prosjektene hvor vi har fokus på leverandørsiden. Arbeidet har så langt vært knyttet til å finne aktører kommunen kan samarbeide med. Bærum næringsråd og SmartCity er samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Videre planer

Det vi skal gjøre fremover er å gi aktører som ønsker tilgang til ombruksartikler mulighet til å søke om en avtale. Dette er en løsning som Oslo kommune har etablert. Vi skal også ferdigstille mulighetsstudie for kjøpesenteret. Hvilke aktører vil være med og hvordan kan en forretningsmodell gjøre et ombrukskjøpesenter økonomisk bærekraftig, er viktige spørsmål som mulighetsstudien skal belyse.

Mye spennende arbeid gjenstår fremover, og dersom du tenker at dette kan være interessant, ta gjerne kontakt med lwie@baerum.kommune.no.

Liv Eva Wiedswang, Strategi- og utviklingsenheten