I Bærum kommune ønsker vi å bruke ressurser på å skape bedre løsninger sammen med andre og invitere inn til et mer systematisk samarbeid med eksterne aktører. Sammen kan vi finne svar på de velferdsutfordringer kommunen står overfor. Det er derfor opprettet et forsknings- og innovasjonsfond som kan gi muligheter for å bygge kontakt med ulike samarbeidsparter.

I perioden 2017-2020 setter kommunen av 10 millioner kroner årlig til et forsknings- og innovasjonsfond.

«Risikokapital» – interne stimuleringsmidler

Vi jobber systematisk med å realisere innovasjonsstrategien vår, gjennom forbedring, forenkling – og nyskaping. Sammenliknet med andre innovasjonsmiljøer er tilgangen til risikokapital liten i en kommune. Deler av forsknings- og innovasjonsfondet er derfor innrettet som en form for «risikokapital» som tjenestestedene kan søke på. Det settes opp et sett med kriterier som prosjektene vurderes etter. Samarbeid med eksterne aktører kan for eksempel være ett av kriteriene.

Forskningsmiljøer

Det er ønskelig å gå fra å forske kommune til å forske med kommunene. Deler av forsknings- og innovasjonsfondet vil derfor være rettet mot forskningsprogrammer som på en god måte ivaretar kommunens egne behov for ny kunnskap. Aktuelle tema kan for eksempel være forskning på «tidlig innsats». Midler fra dette fondet vil blant annet gå til finansiering av egeninnsats som det ofte stilles krav til ved utlysning av forskningsmidler hvor kommunen kan delta. I noen tilfeller kan det være behov for «det lille ekstra» for å løfte de litt større prosjektene. I dag må dette hentes fra den ordinære driftsrammen.

Sosiale entreprenører

Bærum kommune har hatt dialog og samarbeid med sosiale entreprenører i tre-fire år, men har ikke en helhetlig og målrettet satsing på området. Deler av forsknings og innovasjonsfondet vil bli brukt til videre utvikling av samarbeidet med sosiale entreprenører, og en mer systematisk jobbing hvor nye modeller for partnerskap testes ut.

Anskaffelsesenheten vil være en viktig medspiller i arbeidet med å utnytte mulighetene som finnes. Gjennom for eksempel FoU kontrakter er det muligheter for å finne modeller som styrker kommunens evne til å lære mer, og spre kunnskapen bedre, og teste modeller for utviklingsprosesser med sosiale entreprenører.

Alle brikkene er ennå ikke helt på plass, men mulighetene bør med dette fondet være tilstede for å videreutvikle samarbeidet med ulike eksterne aktører slik at vi sammen kan finne svar på de velferdsutfordringer kommunen står overfor.

Hege Fossum, Spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten