Ungdomsundersøkelsen (2014) bekrefter at de fleste barn og unge i Bærum har det godt, men også at en del har utfordringer knyttet til stress og krav i hverdagen. Nå er nye tiltak satt i gang.

Målet med nye tiltak

Tiltakene i satsingen «Sammen for barn og unge» ble revidert høsten 2014 med bred involvering fra ungdommer, fagpersoner, ledelsen og politikere gjennom ulike møter og verksteder. Formålet med revideringen er bedre samordning og samhandling i det forebyggende arbeidet, sammen for barn og unge.

Tverrfaglig samarbeid basert på innovasjonsorientert nytenkning 

En grundig behovsanalyse har gitt et godt grunnlag for å foreslå mulige løsninger/tiltak som nå er klare for å testes ut. En faggruppe med dyktige faglige ildsjeler som arbeider med barn og unge på tvers av alder, fag og tjenester har jobbet sammen i revideringen. Eksempelvis har personer fra politiet, NAV, skole, barnehage og helsetjenester for barn og unge vært med.  I arbeidet har faggruppen erstattet «ekspertbrillene» med «brukerbriller». Når tiltak for barn og unge skal lages, må kommunens tilbud vurderes med brukerblikket.

På med brukerbrillene

Arnstein Vikran, sosiallærer på Levre skole, Frank Thomas Hansen fra Ungdom og fritid, Ann Kristin Ruud fra Ungdomsteamet i NAV og Lars Kristian Amundsen fra Utekontakten i ivrig refleksjon på tema: Tilbud – bolig og jobb til ungdom.

Syv satsingsområder

I tiltaksplanen presenteres tiltak og virkemidler innenfor syv satsingsområder. Tiltakene er resultat av systematisk arbeid i faggruppen, intervju med ungdommer, forskning og fakta fra ungdomsundersøkelsen (2014). Intervjuene med ungdommer har vært svært nyttige. Unge har naturlig nok god kompetanse på det å være ung i Bærum i dag! Det har vært viktig kunnskap å ha med seg inn i revideringen av tiltaksplanen «Sammen for barn og unge».

Tiltakene støtter opp under hovedgrepene:

  • tidlig innsats
  • tverrfaglighet
  • tilgjengelighet
  • samhandling
  • brukermedvirkning
  • mestring

Vil du vite mer om Sammen for barn og unge? Les mer her.

Helga Hee Moen, Spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten