FNs bærekraftsmål nummer 17 – Samarbeid for å nå målene – er en ledestjerne for mange i arbeidet med en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene kan ikke nås av enkelte aktører, eller gjennom enkelte handlinger. Aktører i samfunnet må jobbe sammen og samtidig. Derfor har norske kommuner gått sammen i et nettverk for å få fart på sakene. Bærum er stolt av å være med i et slikt arbeid.

Sammen skal vi nå FNs bærekraftsmål

Bærum har vært med på å etablere Bærekraftsnettverket, et nasjonalt nettverk for læring og samarbeid mellom kommuner i Norge. Hensikten med nettverket er å få fart på bærekraftsarbeidet, og sammen finne gode løsninger for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Nettverket samarbeider også med KS og flere FN-organisasjoner.

Nettverket ble etablert i mai og Bærum er representert i styringsgruppen av kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær. Bærum har valgt å delta i nettverket fordi vi ønsker å bidra til at kommuner i Norge kan dele erfaringer og metoder for arbeid med bærekraftsmålene.

Hvordan jobber vi i nettverk?

Nettverket skal utvikle arbeidsmåter og verktøy slik at kommuner gjennom samarbeid lokalt kan nå bærekraftmålene raskere. Dette vil bli synlig gjennom lokale utviklingsprosjekt, involvering av innbyggere, samarbeid med næringslivet og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.

Verdifull læring

Å jobbe i nettverk er verdifullt av flere grunner. Det bidrar til læring og utvikling, det inspirerer og forplikter, og er en verdifull samarbeidsarena og møteplass, som gir grobunn for innovasjon og nye løsninger. I tillegg gir nettverksarbeid en mulighet til å samles om et felles budskap og mål som kommer høyt på agendaen.

På Bærekraftskonferansen The North West, som ble arrangert 30. september var nettverket på agendaen, og ble i tillegg løftet frem av Norges statsminister:

«The Norwegian Network of Excellence is a unique example internationally of cities and local communities working in tandem to get the job done.» – Erna Solberg, statsminister

Emilie Helgesen Grud, strategi- og utviklingsenheten