Bærum kommune vedtok i 2018 å bli en klimaklok kommune innen 2020. Hva vil det si å være klimaklok? Svaret er forskjellig – alt etter hvem som blir spurt.

Første gang

I arbeidet med å utvikle en helhetlig og langsiktig strategi for en klimaklok kommune og det grønne skiftet ønsket politikerne i Bærum innspill og råd fra ressurser utenfor kommunen. I 2016 ble det derfor etablert et «Klimapanel». Det er satt sammen av personer med bred kompetanse og erfaring fra arbeid med klima- og miljøspørsmål. De fikk i oppdrag å utfordre kommunen til klimakloke valg og ambisjoner. Panelet ga kommunen tydelige anbefalinger. Det ga avgjørende innspill til faglig og politisk diskusjon om både reduksjon av eksisterende utslipp og valg for et fremtidig nullutslippssamfunn. Og da klimastrategien ble vedtatt i 2018, hadde den modige og utfordrende mål.

Hva har skjedd?

I 2020 er klimabevisstheten i kommunen økt, ikke minst fordi klimapanelet reiste avgjørende spørsmål. Nå vet vi mer om hva som kreves for å redusere utslipp og handle «grønt». Vi vet også at det er krevende når hver og en av oss må ta klimakloke valg. Det er satt i gang mange tiltak for å få det til. Vi kan måle at utslipp reduseres og at noe av dette kan tilskrives lokale valg av Bærums befolkning og virksomheter. Men vi har langt igjen, og samtidig skjerpes krav til utslippsreduksjoner kraftig fra nasjonalt hold.

Andre gang

Klimastrategien skal revideres i 2021. I tråd med klimapanelets råd første gang, er mange ulike lokale aktører involvert. 16. oktober 2020 var Klimapanelet invitert tilbake for nok en gang å utfordre kommunen. Denne gang i direkte møte og dialog med kommunestyrets folkevalgte. Klimapanelets medlemmer utfordret kommunen til å ta mer radikale grep. Anbefalingene kommer helt sikkert til å bli diskutert både faglig og politisk, men trolig vil det også denne gang føre til at kommunen vil ta modige valg.

Hva har vi lært?

Å være klimaklok betyr å gjøre det som trengs for å skape bærekraftige samfunn. Det krever at kommuner, bedrifter og folk må tenke og handle «utenfor boksen». Det vil også kreve nye former og metoder for samarbeid. Da er det klokt å bli utfordret av andre som kan stille spørsmål ved hvordan vi normalt tenker og handler. Det er krevende. Bærum kommune har erfart at det også er nødvendig for at klimaarbeidet skal føre til den forandring som kreves.

Øyvind Wee, Strategi- og utviklingsenheten