Innovasjon defineres ofte som noe er nytt, nyttig og nyttiggjort. Lykkes prosjektet «Kjørestopp» kan vi løse flere samfunnsmessige utfordringer, både med hensyn til transport, klima- og miljøutfordringer, helsemessige utfordringer, og utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og sosial ulikhet.

Hva er problemet?

De aller fleste barn i Norge blir kjørt når de skal delta på fritidsaktiviteter. Data fra den lokale reisevaneundersøkelsen i Bærum kommune viser at bilandelen på denne typen reiser er på 92 prosent og at samkjøring, det vil si at foreldre også kjører andres barns, ikke er særlig utbredt. I gjennomsnitt er det 2,3 personer i bilen på reiser til sport og idrettsaktiviteter, noe som betyr at det som regel er en voksen og ett barn per bil (Bærum kommune 2016).

Kommunen samarbeider med næringsliv og forskning

For å oppnå nullvekstmålet (NTP 2018-2029) om at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, vil det være viktig å redusere bilbruken også på følgereiser, som foreldrekjøring til fritidsaktiviteter. Spond og transportøkonomisk institutt samarbeider med kommunen om dette prosjektet. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond.

Samarbeider med lokale idrettslag

Det er 11 idrettslag fra Bærum som har meldt seg på i prosjektet. Mange er involvert i arbeidet med å utvikle tiltak som kan endre adferd. Prosjektet har gjennomført workshops med foreldre, aktører i transportnæring og idrettslag. Sammen med de lokale idrettslagene i kommunen skal prosjektet teste tre ulike tiltak. Vi holder på å utvikle tiltakene nå, og de vil omfatte kollektivtransport, flytte aktivitet til nærmiljøet og kopiere en variant av «gågrupper» som vi allerede kjenner fra skolen. Finner vi løsninger som gjør fritidsaktiviter mindre avhengig av foreldres mulighet til å kjøre, kan også flere barn være med. Her er det med andre ord mye nyttig å hente på å finne nye løsninger!

Helt til slutt gjenstår den krevende biten med innovasjon, nemlig gjennomføring eller nyttiggjøring. Gevinstene i prosjektet Kjørestopp vil først realiseres når de tiltak vi har utviklet tas i bruk og fører til en endring i reisevaner og en reduksjon av foreldrekjøring til fritidsaktiviteter.

Liv Eva Wiedswang, strategi- og utviklingsenheten