Innvandrere med akademisk bakgrunn er utålmodige etter å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet i Norge. Dette kan være utfordrende fordi de ofte mangler attester og referanser, nettverk og norskkunnskaper.  Den vanlige introduksjonsopplæringen kan for denne gruppen være unødvendig og altfor tidkrevende. Ved å tilby gruppen en kombinasjon av intensiv norskopplæring, kunnskap om det norske arbeidslivet og relevant arbeidspraksis, spares både tid og ressurser. Gro Sværen Skansen og Aud Grethe Blaker fra Voksenopplæringssenteret forteller deg mer om ordningen. 

Vinn-vinn-vinn situasjon

Voksenopplæringssenteret bruker praksisplasser som springbrett ut i arbeidslivet. Innvandrere får gjennom praksisperioden vist fram sin kompetanse for arbeidsgiver. Samtidig får vedkommende støtte og opplæring i språk og kultur. Etter endt praksis får vedkommende attest, referanse og et nettverk som er nyttig for videre jobbsøking.

Maira Sarakinou fra Hellas er en av deltakerne og har nå praksis i Strategi- og utviklingsenheten i kommunen.

Jeg ville jobbe med noe relatert til min mastergrad i informasjonsstyring. Tidligere har jeg søkt flere jobber i Norge, men jeg tror at mange er redde for å ansette en som ikke har erfaring fra norsk arbeidsliv. Praksisplassen øker mine muligheter for innpass i det norske arbeidslivet. Drømmen er å få en fast jobb i offentlig sektor – Sarakinou

I tillegg til at deltakerne får vist frem sin kompetanse, får også arbeidsgivere raskt tilgang til etterspurte ressurser.

Saleh er utdannet lege fra Sudan, og trives godt i praksis.

Saleh er utdannet lege fra Sudan, og trives godt i praksis.

«Praksisplasser som springbrett» er en vinn-vinn-vinn situasjon – Ordningen har stor verdi for det enkelte individ, for den enkelte arbeidsplass og for samfunnet!

Mentorkoordinator som bindeledd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Bærum har en mentorkoordinator som kobler deltakerne med aktuelle praksisplasser i kommunal sektor. Dette har vist seg å være en helt nødvendig ressurs for å binde sammen og koordinere praksisplasser i kommunale enheter.

Ikke alle innvandrere med akademisk bakgrunn skal inn i kommunal sektor. Bærum ønsker også en mentorkoordinator som kan koble deltakere med aktuelle praksisplasser i privat næringsliv. Dette ble prøvd ut høsten 2015 gjennom midler fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Ordningen medførte en god oversikt over aktuelle praksisplasser i privat sektor.

Det er ønskelig at en mentorkoordinator for det private næringslivet gjøres permanent, slik at det kan skaffes stabil tilgang på praksisplasser for denne gruppen innvandrere og et stabilt tilfang av kvalifiserte medarbeidere for den enkelte bedrift.

Gro Sværen Skansen, tjenesteleder, Aud Grethe Blaker, avdelingsleder, Voksenopplæringssenteret