I februar 2019 inngikk NTNU og Bærum kommune et forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon. Tidligere i høst ble Topplederforum i Bærum avholdt med deltagelse fra flere av de største selskapene i Bærum. Det var nå viktig å ta neste steg i samarbeidet for å utvikle et bærekraftig Bærum.

Fredag 6. desember inviterte Bærum kommune og SmartCity Bærum, til samling med næringsliv og NTNU på Telenor Expo på Fornebu. Formålet var å samles om sentrale utfordringer og muligheter rundt bærekraftig utvikling på områder der det er behov for innsats fra alle parter for å lykkes. Målsetningen er å videreutvikle innovative partnerskap og skape felles løsninger.

Muligheter for samarbeid

35 deltakere fra næringslivet, NTNU og Bærum kommune deltok på samlingen. Det var lagt opp til en arbeidsform der vi med utgangspunkt i FNs bærekraftmål sammen skulle finne frem til mulige prosjekter, som alle tre parter kunne bidra inn i. Målet er at prosjektene kan skape verdier både for bedrifter, kunnskapsvirksomheter, offentlige tjenester og samfunnet forøvrig.

Alle virksomhetene fikk muligheten til å presentere seg kort. Det gav et godt bilde på den store bredden og tilfanget av kompetanse og ressurser som denne gruppen har. Deretter ble deltakerne satt i grupper for å komme med innspill til og drøfte hvilke muligheter som finner for samarbeid som vil utgjøre en forskjell.

Mulige veier videre

Engasjementet i gruppene var stort, og innspillene var mange og varierte. Kriteriene for videre samarbeidsområder vil være at de

  • Må kunne involvere og ha betydning for alle tre parter.
  • Utvikler ny kunnskap eller skalerer opp noe vi vet fra før
  • eies i fellesskap – noe partene står sammen om
  • Gir positive bidrag til bærekraftig utvikling

Med dette som utgangspunkt er det noen retninger som så langt peker seg ut for konkretisering og videre samarbeid:

  • Talentutvikling – underveis i studiene og etterpå i arbeidslivet
  • Fremtidens arbeidsplass– kan det skapes mer verdi gjennom samarbeid om kompetanse, arbeidskraft og arbeidssted?
  • Motivasjon for at alle gjør sitt for utslippsfritt Fornebu 2027 – bedrifter, utbyggere, offentlige tjenester, ansatte, befolkning.
  • Samle, dele og gjøre nytte av data for bærekraftig innovasjon

Neste steg

Gjennom vinteren og våren skal disse temaene i samarbeid utvikles til konkrete prosjekter som forhåpentlig også kan startes opp i løpet av 2020.

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten