Hvordan få til nyttig dialog mellom innbyggere, brukere og kommunen slik at vi sammen kan ivareta og utvikle Bærumsamfunnet og kommunens tjenester? Det er jo ofte gjennom dialog vi finner frem til de gode løsningene.

Brukerråd og samarbeidsutvalg er tradisjonelt mye brukt for å ivareta brukermedvirkning, men det er en utfordring å få disse til å bli noe mer en enveis kanal – hvor kommunen informerer, og brukerne fremmer sine krav til tjenester.

Dialog, medvirkning og samskaping

Bærum kommune ønsker nå å ta et stort steg videre, vi ønsker å prøve ut «innbyggerpanel». Det vil si at kommunen inviterer til dialog og forpliktende samskapingsprosesser med sine innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. Et innbyggerpanel bør bestå av ca 5 – 600 personer, bosatt i Bærum kommune og speile befolkningen med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og bosted. Vi håper et panel i større grad vil slippe til de «de tause stemmene», eller personene som vanligvis ikke deler sine erfaringer og synspunkter i organiserte sammenhenger.

Hva kan et innbyggerpanel brukes til?

Et innbyggerpanel kan involveres i saker der kommunen ønsker erfaringer, kunnskap og medvirkning for å utvikle tjenestene eller jobbe med samfunnsfloker (wicked problems). Involveringen kan skje enten ved utsendelse av elektroniske spørreundersøkelser eller medvirkning på innbyggerpanelmøter der et utvalg av panelet inviteres til å delta. Ulike måter å involvere på vil også bli utviklet etter hvert som vi gjør oss nyttige erfaringer.

Kommunikasjonsenheten i kommunen får en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av panelet, i tett samarbeid med Strategi- og utviklingsenheten.

Ønsker du å delta?

Vi hører gjerne fra deg. Synes du dette er en god idé for involvering av innbyggere? Har du innspill til hvordan vi bør bygge et godt innbyggerpanel? Har du forslag til hvem som bør sitte i panelet, eller er du selv interessert i å delta? Legg inn dine ideer og innspill inn i kommentarfeltet på Innovasjon i Bærum kommune eller ta kontakt med Bærum kommune, Strategi- og utviklingsenheten; ring eller send en e-post til:

Odd.landsverk@baerum.kommune.no, tlf.: 90565323

Goran.svedsater@baerum.kommune.no, tlf.: 90597357