Bærum ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle grupper – også for nye medarbeidere med høyere akademisk utdanning!

Nettverksdugnad

I tillegg til det ordinære introduksjonsopplegget kommunen har, ønsker vi å teste ut en modell hvor nyansatte innen administrasjon får mulighet til å delta i et nettverk på tvers av de tradisjonelle «siloene» i en to-års periode.

Derfor inviterte vi 27 medarbeidere med høyere akademisk bakgrunn (mastergrad el.l.) til en oppstartsamling i slutten av september. Utvelgelseskriteriet var at de har begynt i kommunen etter 1. januar i år og har en stilling som vil ha nytte av samarbeid på tvers. Samtlige takket ja til invitasjonen.

Hvorfor nettverk?

Hvorfor ønsker vi å starte dette nettverket?  Intensjonen er tosidig: vi ønsker å øke kompetanse- og informasjonsflyt både for den enkelte ansatte og for kommunen som helhet.

Hypotesen er at vi ved å koble nyansatte skapes et klima for samarbeid, informasjonsutveksling og kompetanseheving. Det vil gro frem nye ideer som vil være nyttige i utvikling av kommunen og i hvert medlems arbeidshverdag.

Ved å få mulighet til å delta i et slikt nettverk vil det skapes nye kontakter på tvers i organisasjonen, den enkelte vil få større oversikt over helheten og få en bedre forståelse av kulturen og verdigrunnlaget i kommunen. I tillegg vil nettverket kunne bidra til å skape større sosial trygghet for den enkelte.

Første treffpunkt

Ine Skarrud i Strategi og utvikling fikk ansvaret for å planlegge opplegget, og faciliterte første samling.

Rådmannens årlige presentasjon av Handlingsprogrammet for de neste fire årene i Kulturhuset var første post på programmet. Deretter samlet nettverket seg i Kunnskapssenteret, og hadde både faglige innspill og «bli-kjent» øvelser.

Modellen er lagt opp slik at det skal være et selvdrevet nettverk, med «meet-ups» på to timer en gang i måneden. Dessuten en heldagssamling i halvåret. Det er opp til nettverket å foreslå faglige tema for møtene, samt å organisere og gjennomføre samlingene.

Første samling ble vellykket og tre medlemmer meldte seg til å ta et koordinatoransvar for nettverket fremover.

Vi gleder oss til å følge utviklingen!

Gunvor Erdal, direktør HR og service, Ove Myrvåg, direktør økonomi og virksomhetsstyring og Stein-Erik Skilhagen direktør strategi- og utviklingsenheten