En ny internasjonal undersøkelse har kartlagt hvor bærekraftig Bærum er. Resultatene er gode, men det er fremdeles en vei å gå innenfor flere områder.

Hva går undersøkelsen ut på?

FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer og regioner (U4SSC) har utviklet et sett indikatorer som skal gi byene en felles metode for å samle inn data, og måle resultater og fremgang for å se om vi oppnår FNs bærekraftsmål. Bærum kommune gjennomførte kartleggingen i 2019.

Hvorfor gjør vi dette nå?

Målet med kartleggingen er å få en måling som viser hvor bærekraftige vi er i dag. For å nå bærekraftsmålene, skal vi fremover jobbe kunnskapsbasert, systematisk og i samarbeid med andre.

Litt mer om resultatene

Resultatene viser at Bærum scorer godt på mange av indikatorene. På de overordnede områdene økonomi, miljø og samfunn har vi høy grad av måloppnåelse.

Her er vi gode

Vi scorer godt innenfor områder som arbeid, utdanning og helse, og digitalisering og infrastruktur. Vi kommer også godt ut innenfor vann og avløpsområdet, noe som viser at Bærum har jobbet fremtidsrettet og systematisk innenfor disse områdene.

Vi får også bekreftet at vi har et innovativt næringsliv med høy kompetanse. Denne kompetansen blir viktig både i arbeidet med den digitale omstillingen, og i det videre arbeid med løsninger for bærekraftsmålene.

Her kan vi bli bedre

Vi har et høyt forbruk av vann, strøm, ren energi og generelt forbruk. Her må vi bli bedre. Vi kommer også dårlig ut når det gjelder bruk av kollektivtransport og sykkel som transportmiddel. I tillegg har vi få miljø-sertifiserte kommunale bygg og høyt energiforbruk. Selv om det er gode levekår i Bærum, viser resultatene også at inntektsforskjellene i kommunen er blant de største i landet.

Hva skjer videre/hva skal dette brukes til?

Resultatene danner et godt rammeverk for diskusjoner rundt mulige løsninger og samarbeid for å nå bærekraftsmålene. De skal brukes i arbeidet med kommuneplanprosessen, klimaklok-arbeidet, og i partnerskap med akademia og næringsliv. Vi vil også fortsette å måle fremgangen i årene fremover, for å sikre at vi beveger oss i riktig retning.

Her kan du lese hele rapporten.

 

Emilie Helgesen Grud, Strategi- og utviklingsenheten