Asker kommune har utviklet et interessant tilbud som har fått stor oppmerksomhet verden rundt. Det var derfor naturlig at deler av ledergruppen i Bærum kommune, velferdsgruppen, dro på studiebesøk til Askers velferdslab for å lære.

Bakgrunnen for velferdslaben var at Asker kommune skulle organisere et nytt boligkontor. En del av utfordringen var at kommunen hadde mange tjenester og tilbud og at dette opplevdes som fragmentert for brukere og andre som skal finne frem i systemet. Annen innsikt de hadde var at:

 • «Vi stiller spørsmål i siloer og brukerne svarer også i siloer»
 • «Brukerne trenger noen som ser de lange linjene»

Ved bruk av tjenestedesign har kommunen utarbeidet et konsept for hvordan man kan tenke helhet rundt familier. Løsningen er et forslag fra brukerne – etter spørsmålene: Hva er viktig for dere? Hvordan opplever dere tjenestene?

I perioden 2016-2018 er det gjennomført en pilot og modellen er testet på 20-25 familier. Målet er at de skal oppnå effekt hos familiene. Asker har ikke etablert noen nye tjenester, og bruker ikke mer penger. De har ikke satt av noen egne budsjettmidler til dette.

Modellen tar utgangspunkt i en investeringstenkning,

Vi ser på dette som en investering i familiene. Sitat medarbeider, Asker kommune

og organiserer tjenestene rundt familiene:

Pengene skal følge brukerne, istedenfor virksomhetene. Sitat medarbeider, Asker kommune

Velferdslaben innebærer også en kobling av tjenestene innenfor helse og oppvekst Det er viktig at familiene som deltar i investeringsteamet ønsker en endring og at de ønsker å være med.

Dette er ikke et nytt mottak, tjenestene tar kontakt med velferdslaben. De fagfolkene som deltar i investeringsteamet har fått opplæring og har myndighet til å treffe en beslutning – kommunen ser at dette er nødvendig for å få raskt på plass tiltak. En investeringsleder er kontaktpunkt for hele familien.

Kommunen måler fremgangen til brukerne og har hatt forskere inne som har vurdert modellen og foreløpige resultater viser at:

 • Ingen brukere har falt av så langt
 • Brukere og ansatte er fornøyde: Investeringsteamet oppleves som veldig støttende
 • Positivt med et trepartssamarbeid mellom stat, kommune og privat
 • Erfaringen er at det ofte ikke er så mye som skal til for å få til en endring og at nettverk, fritid og opplevelse av tilhørighet er det som ta

Det som er annerledes at de ikke slipper så tidlig som de pleier. Sitat fra bruker

Kommunen beregner også samfunnskostnadene – med bistand fra PWC – og er i gang med å utarbeide en gevinstberegningsmodell på individnivå og samfunnsnivå.

Suksesskriterier for arbeidet er følgende:

 • Innbyggeren i sentrum,
 • Felles målbilde,
 • Myndiggjorte medarbeidere,
 • Langsiktighet
 • Bruke mye tid på informasjonsarbeid og lederinvolvering

Du kan lese mer om velferdslaben her.

Helga Wallin Moen, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune