Prosjekt «Helse og sosial for fremtiden» er i full gang. Kommunalsjefen forteller hva som foregår.

Utfordringsbilde

Vi er heldige som bor i en kommune som stadig flere ønsker å bo i. Ifølge prognosene blir vi 150.000 Bæringer i 2035! Befolkningsveksten krever blant annet flere skoler, barnehager og sykehjem, og vil vi gi økt behov for helse- og sosiale tjenester. Samtidig med økningen i etterspørsel, vil blant annet større usikkerhet i verdensøkonomien kunne påvirke den økonomiske situasjonen i kommunen.

Våre tjenesteområder er utviklet «i gode tider». Vi har et ansvar for å drive tjenester i tråd med samfunnsutvikling og innbyggernes behov, og for å skape en enda bedre helsetjeneste må vi tenke nytt og bruke ressursene vi har på nye måter. Dette kan vi gjøre ved å stille oss selv spørsmål som:

  • Finnes det smartere og mer effektive måter vi kan organisere oss og utøve våre tjenester?
  • Bruker vi ressursene der det er størst behov?
  • Hva skal resultatet være og hvordan vi skal måle utviklingen?

Brukerblikk

Mye er utredet og vi har tilstrekkelig med mål og strategier. Vi mangler imidlertid informasjon om hva som er den beste måten å organisere oss på for å møte brukernes behov. Strategiarbeidet vårt kan også nyte godt av at brukerblikket kommer tidlig og tydelig inn. Derfor arbeider vi med å gjennomgå tjenestene med et bruker- og innbyggerblikk. Det gjør vi både ved å involvere innbyggere og brukere direkte, og ved at de ansatte arbeider med å tydeliggjøre brukerens reiser gjennom tjenesten.

Ved å ta brukernes perspektiv får vi et helhetsblikk på de tjenestene vi gir. Ved å flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» kan vi få ny og viktig innsikt. Brukerne og innbyggere kan gi gode innspill til bedre løsninger, det er nettopp de som har gjort seg erfaringene!

Endring kan være utfordrende

Helse – og sosial er et sammensatt tjenesteområde. Vi skal tilby tjenester rettet mot hele befolkningen og til spesielle målgrupper for eksempel rus og psykisk helse. Ved å bruke forskning aktivt og ta både brukernes og ansattes perspektiv, kan vi lettere se hvor vi eventuelt må gjøre ting på nye måter.

Endring er imidlertid ikke lett og kan være en vanskelig situasjon å stå i. Usikkerhet og uro fremkalles hos mange ved endringer, det må tas på alvor, men kan ikke være til hinder for gjennomføring av endringer. Involvering og medvirkning er viktige elementer i endringsarbeid.

Ofte snakker vi om at vi ønsker endringer, men hvem ønsker egentlig å endre seg?

Ofte snakker vi om at vi ønsker endringer, men hvem ønsker egentlig å endre seg?

Kristin Nilsen, kommunalsjef, helse- og sosial

Bærum er en kommune som rigger tjenester for fremtiden. Kommunens visjon er «Sammen skaper vi fremtiden.» Visjonen kan dere lese om i tanketanken neste uke.

 

Har du noen tanker om brukerinvolvering, så del de gjerne her!