Tjenestestedet Rud/Vøyenenga boliger er deltakere på Lederutviklingsprogrammet for innovasjon- og forbedringsledelse. De har valgt å se nærmere på antall medarbeidere som beboere må forholde seg til gjennom en uke, og hvordan redusere dette antallet for å skape økt kvalitet for beboerne. Tjenesteleder Fredrik Vogt- Jacobsen deler tankene sine med deg. 

Færre medarbeidere, økt kvalitet

Rud/Vøyenenga boliger har 250 ansatte fordelt på fem avdelinger, og yter tjenester til 54 beboere. I teorien innebærer dette at hver beboer skal kunne forholde seg til fem medarbeidere. I praksis er det mange flere. Vi mener at dersom vi planlegger driften godt, vil beboerne få færre medarbeidere å forholde seg til hver dag. Vi har en antagelse om at reduksjon i antall medarbeidere vil føre til økt kvalitet på tilbudet for beboere gjennom trygghet og stabilitet i hverdagen.

Målet er å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant medarbeiderne ved Rud/Vøyenenga fra 65 % til 80 %. Da kan antallet medarbeidere reduseres, andelen fagutdannede vil øke, samt at avdelingslederne får færre hoder de har lederansvar for. Flere hele stillinger, mer effektive turnusordninger, intern bemanningsenhet og bedre ressursutnyttelse mellom avdelingene og andre tjenestesteder, er noen av løsningene for å skape økt kvalitet.

Lederevner er avgjørende

Lederne i Bærum kommune bør ha strategiske ferdigheter, analytiske evner og engasjement for ledelse. Avdelingslederne må se tjenestestedet under ett og ikke bare sin egen avdeling, de må tenke utnyttelse av ressurser både økonomisk og faglig. Gode ledere skaper gode medarbeidere som er med på å finne gode løsninger der hvor brukeren står i sentrum.

Vi håper at vårt resultat av dette prosjektet vil kunne deles med andre tjenestesteder som ønsker og utforske fremtidens muligheter for organisering.

Ta gjerne kontakt på: fjac@baerum.kommune.no

Fredrik Vogt- Jacobsen, tjenesteleder Rud/Vøyenenga boliger