Det er godt kjent at offentlig sektor må øke innovasjonstakten for å møte fremtidens utfordringer. Men hvordan skal vi forholde oss til denne fremtiden som kan virke både fjern og til tider skremmende i en hektisk hverdag hvor dagens oppgaver egentlig krever mer enn nok?

I Stortingsmeldingen for innovasjon i offentlig sektor er et av målene å utarbeide konkrete verktøy for ledere og ansatte for å få opp innovasjonstakten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor gjennomført en strategisk framsynsprosess, og resultatet er fire framtidsscenarioer som viser hvordan Norge kan se ut i 2040. Scenariene «Bakpå»- «På kjente stier»- «Spredning i laget» og «Spranget» er basert på aksene tillit og endring i offentlig sektor.

Hensikten med scenariene er ikke å gi oss konkrete svar på hvordan fremtiden blir, men å få til gode diskusjoner og gjøre oss bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden, allerede i dag.

Vi ønsket derfor å teste ut hvordan det fungerte å jobbe med fremtidsscenarier metodisk, og første mulighet ble Kommunedirektørens årlige samling for alle tjenesteledere i september. 170 ledere fikk to oppgaver som ble diskutert i grupper:

  • Hvordan ser mitt tjenestested ut i 2040 i scenariet «Spranget»?
  • Og hva må jeg gjøre de neste 5 årene for at vi skal komme til «Spranget»?

Gode diskusjoner og et høyt engasjement preget gruppene, og tilbakemeldingene bekreftet nettopp dette, – hele 83 % svarte i evalueringen at de fikk et godt utbytte av scenariometodikken.

 «Jeg fikk økt kunnskapsgrunnlag for å forstå betydning av endringsbehov», sitat leder

«Fint å få anledning til å reflektere i grupper – noe vi har lite tid til ellers i hverdagen», sitat leder

Vår konklusjon er at dette var vel anvendte timer, og en metode vi vil benytte mer i tiden fremover.  Ta gjerne utfordringen og test ut metoden på eget arbeidssted, – god arbeidsøkt!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune