Pilotprosjektet digital skolehverdag i Bærum kommune staker ut kursen for fremtidens skole og hvilke muligheter teknologi gir for morgendagens elever. Prosjektleder Frank A. Baklid gir deg et innblikk i den digitale skolehverdagen. 

 Pilotering av digital skolehverdag

Ved fem skoler i Bærum bruker alle elever og lærere iPad. De fem skolene er bærumsskolens piloter inn i fremtiden der læring i større grad skjer ved bruk av teknologi. Den digitale skolehverdagen åpner opp for å tilpasse læring til den enkelte elev og for at elevene skal få et maksimalt faglig og sosialt utbytte.

«I prosjektet «pilotering av digital skolehverdag» har vi startet på ferden mot fremtidens skole og kompetanse som fremheves i Ludvigsenutvalgets NOU« – Frank A. Baklid

Elev lærer elev

Fokus på innovative arbeids- og læringsformer i skolehverdagen gjør elevene bedre rustet til videre utdanning og arbeid. Elevene produserer læringsinnhold basert på kunnskap de selv har hentet og bearbeidet fra nettet. Elevene deler egenprodusert læringsinnhold med hverandre.

Parallelt med at elevrollen endres, må læreren ta i bruk nye arbeidsmetoder. Ved de fem pilotskolene har lærerne i større grad gått inn i rollen som veileder fremfor å være formidler.

 Morgendagens skoleledere

Den digitale skolehverdagen stiller krav til god endringsledelse. Du må som leder være på og med. Endringer kommer stadig oftere og i et høyere tempo. Sammen med en forståelse av hvordan teknologi kan gi bedre læring og hvorfor teknologi er viktig for å utvikle ny kompetanse, er morgendagens skoleledere nødt til å tilegne seg ferdigheter, kunnskap, holdninger og verdier som gjør de i stand til å handle og jobbe strategisk med skoleutvikling i  et teknologisk samfunn.

I Bærum har alle forutsetninger for å lykkes med en slik kompetanseheving. Gjennom prosjektet har skoleledere gjort seg verdifulle erfaringer de gjerne deler med deg.

 «Vi må lære for å avlære for å lære igjen» – Frank A. Baklid

Vil du vite mer? Sjekk ut bærumsskolens læringsplattformen www.digitaldidaktikk.no 

Frank A. Baklid, prosjektleder digital skolehverdag, grunnskoleadministrasjonen