Tradisjonelt har regnvann i tettbebygde områder blitt ledet bort i rør. De ekstreme nedbørmengdene vi har opplevd de senere årene gjør at rør og kummer blir fulle. Kumlokk «danser» fordi vannet presser på – og vannet strømmer ut i gater og ned i kjellere. Hvordan kan vi løse dette? Prosjektdirektør Johan Steffensen forteller deg om fremtidens løsning, bruk av overflaten, og hvordan Nansenparken på Fornebu er bygget på denne måten! 

Overvannet i Nansenparken

Nansenparken er ikke bare en flott park. Den er også svært viktig for å unngå oversvømmelser og problemer ved ekstremvær.

Ved å bruke naturens egne prinsipper tas overvann unna og flom forhindres. Vannet sildrer i åpne renner, kanaler og dammer. Overvannanlegget i Nansenparken på Fornebu er et av Norges største og mest kjente anlegg hvor naturens prinsipper er fulgt.

Nansenparken er et prakteksempel på at overvann ikke er et ingeniørmessig problem. Snarere tvert i mot – det er en ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold. Dette gir økt trivsel, økt flomsikkerhet og redusert utslipp av forurensninger.

Boligområdene rundt Nansenparken hjelper vannet i riktig retning

Regnet som faller på Fornebu ledes åpent fra tak til renner som igjen leder vannet videre mot grøntdragene mellom boligområdene. Herfra renner vannet åpent inn mot sentraldammen i Nansenparken. Sentraldammen er midtpunktet i parken, hvor vannet samles. Terrengoverflaten i boligområdene er tilpasset slik at vannet renner dit det skal ved ekstremvær.

Vegvann, som kan være forurenset, infiltreres i bakken i egne sandfiltre.

Sentraldammens vannbeholdning justeres etter behov

Ved store nedbørmengder renner vannet i sentraldammen videre ut i naturreservatet i Storøykilen. Ved lengre perioder med fint vær synker vannstanden i sentraldammen. Da starter automatisk en grunnvannspumpe som fyller opp dammen igjen til ønsket nivå. For å sikre god vannkvalitet pumpes vannet opp i små fontener hvor det så renner ned gjennom et lag av sand og renses før det siver ut i Sentraldammen igjen.

Kanskje ikke så rart at Nansenparken i 2010 ble nominert til den prestisjetunge landskapsprisen Rosa Barba European Landscape Price?

Johan Steffensen, prosjektdirektør, rådmannens stab