Et viktig virkemiddel i kommunens innovasjonsarbeid er Forsknings- og innovasjonsfondet som ble opprettet og satt i drift fra 2017, noe vi har skrevet om i tidligere blogginnlegg. Som et ledd i kommunens satsing på forskning er det inngått avtale med NTNU om et omfattende samarbeid.

Avtalen som nå er inngått, representerer et nytt skritt for kommunen i arbeidet for innovasjon og kunnskapsutvikling. NTNU er en stor og mangfoldig virksomhet. Universitetet er opptatt av at forskning skal skape verdier for samfunnet og at kunnskap utvikles i samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter. Overskriften for samarbeidet er «Forskning og innovasjon».

Bygg, transport og miljø

De første konkrete forskningsprosjektene er innenfor bygg, transport og miljø. Det er lyst ut fire PhD-prosjekter som skal starte opp høsten 2019 og pågå i tre år. I denne perioden vil ansatte (og kanskje også innbyggere) bli involvert på ulike måter. Vi skal studere  hvordan det kan skapes gode utearealer i urbane områder, hvordan folks reisevaner kan bli bedre dokumentert, smarte måter for vedlikehold av offentlige eiendommer og hvordan bedre kunnskap om bruken av kommunens bygg, kan bidra til bedre bruk av byggene.

Klimaklok innovasjonsarena

NTNU har et ønske om at forskning skal bidra til at det skapes ideer, tjenester og produkter som kan tas i bruk i samfunnet. Derfor er innovasjon også satt på dagsorden i avtalen. I første omgang er det under etablering en «Klimaklok innovasjonsarena» som skal bidra til ny kunnskap og nye løsninger i arbeidet med å realisere kommunens ambisjoner om å redusere utslipp av klimagasser.

I årene som kommer er det aktuelt å utvide det faglige samarbeidet til å gjelde også andre tema og fagområder. NTNU blir en god og krevende partner i arbeidet med å skape fremtidens Bærum. Vi regner med at de kommer til å utfordre oss. Og at vi som kommune kommer til å lære mye.

Mer informasjon om samarbeidet finner du her.

Øyvind Wee, Strategi og utviklingsenheten