Bærum kommune har over lengre tid arbeidet med utviklingen og etableringen av det som skal bli et godt og fremtidsrettet tilbud til eldre med demens. Carpe Diem demenslandsby skal stå ferdig i 2020. Som en del av kommunens etablering av Forsknings- og innovasjonsfond, ble det høsten 2017 igangsatt et arbeid for å få til et samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN) slik at de kan forske med oss i denne prosessen. I mars fikk vi svar og HELSEVEL hadde vedtatt å bevilge penger til vår søknad om innovasjonsprosjekt.

Kort sagt er problemstillingen vi skal undersøke sammen med HINN om tjenestedesign er en god tilnærming for å utvikle tjenester til sårbare grupper.

Hva er tjenestedesign?

Ideen om en landsby for personer med demens har Bærum kommunen hentet fra Nederland. Men modellen må finne sin egen form i Bærum og utvikles og tilpasses våre forhold og rammer. I arbeidet med å utvikle landsbyen vil prosjektet ta i bruk tjenestedesign. Tjenestedesign tar utgangspunkt i brukernes forutsetninger og behov. Metoden beskrives som «samskaping» ved at brukere, pårørende, ansatte, frivillige og andre aktører som vil kunne ha en rolle i demenslandsbyen involveres i utviklingen av tjenestetilbudet. Tjenestedesign har sitt utspring i designfaget men låner metoder fra ulike fag for å få kunnskap om brukere og involverte aktørers perspektiv.

Hva skal det forskes på?

Prosjektets forskningsdel er rettet mot å undersøke muligheter og begrensninger ved å bruke tjenestedesign i utviklingen av tjenester som er rettet mot sårbare grupper, slik som personer med demens og deres pårørende. Det finnes mange gode eksempler på at bruk av tjenestedesign har bidratt til forbedring av tjenester ved å sette brukeren i sentrum. Likevel finnes det lite systematisk kunnskap om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor generelt, og overfor sårbare grupper spesielt. Forskningsprosjektet vil bidra med slik kunnskap gjennom studier av samskaping og tjenestedesign i etableringen av Carpe Diem demenslandsby.

Oppstart i juni

Arbeidet med utviklingen av landsbyen har pågått lenge, men samarbeidet med Høgskolen starter opp i juni og skal vare frem til 2022. Vi ser frem til et langvarig og spennende samarbeid.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten