Hauger park, en bolig for voksne med diagnosen psykisk utviklingshemming, har dette året ønsket å undersøke om etisk refleksjon kan bidra til bedre samarbeid med pårørende. Boligens ansatte opplever ofte etiske dilemmaer mellom faglige vurderinger, beboernes rett til selvbestemmelse og pårørendes ønske om involvering og informasjon.

Utfordrende samarbeid

Samarbeidet mellom ansatte og pårørende kan av og til by på utfordringer, noe vi også har opplevd på Hauger park. Leder har for eksempel fått henvendelser fra pårørende som har gjorde at hun måtte stille spørsmål ved om de ansatte gjorde jobben sin. De ansatte ble frustrerte og dette hadde igjen negativ innvirkning på pårørendesamarbeidet, og kunne påvirke beboerne.  Vi trengte noe som kunne bedre kommunikasjonen mellom ansatte og pårørende.

Etisk refleksjon og SME-metoden

SME-metoden ble tatt i bruk for å drøfte dilemmaer rundt beboere og pårørendesamarbeid.  Samtalene i personalgruppen ble mer strukturerte og mindre «synsete». Med utgangspunkt i en problemstilling rundt en beboer så vi på fakta i problemstillingen, på involverte parters verdier og behov, og på behovet vårt for faglig oppdatering og konstruktive løsninger og handlingsalternativer. Personalgruppen har brukt SME- metoden over tid og vi har nå fire etikkveiledere på avdelingen. Vi fikk økt forståelse for pårørendes perspektiver og behov, og vi ønsket å prøve etisk refleksjon sammen med pårørende.

«Jeg forstår pårørende bedre nå – og er tryggere i samarbeidet med dem!» Ansatt

Etisk refleksjon med pårørende

Vi inviterte pårørende til en enkel middag i forkant av møtet, der beboerne også deltok. Vi presenterte SME-metoden  tydeliggjorde at det ikke var rom for å ta opp konkrete enkeltsaker. Vi laget et case, en problemstilling som mange pårørende kunne kjenne seg igjen i.  Daglige dilemmaer som gjelder selvbestemmelse og brukermedvirkning ble tydelige. Rådgiver fra Bedriftshelsetjenesten var med å lede refleksjonen. Det ble en god dialog og vi erfarer at dette har bidratt til at vi nå har et godt samarbeidet med pårørende.

På bakgrunn av erfaringer vi gjorde oss og aller mest tilbakemeldingene fra de som deltok, konkluderer vi med at samlingen bidro til økt forståelse av hverandres verdier og perspektiver og økt rolleforståelse. Refleksjonen er også med på å bevisstgjøre ansatte og pårørende om lovverk, og bidrar til en opplevelse av å kunne ha en god dialog rundt felles utfordringer.

«Forstår mer nå dette med lovverket, at ansatte ikke kan gjøre ting sånn som vi  foreldre kan.» Pårørende

«Jeg tenkte før at personalet «gjemte» seg bak lovverket når de ikke fikk med seg beboerne!» Pårørende

Ingrid Fosse, miljøterapeut, Hauger Park