Har du brukt mye tid på å grave frem og finne de riktige nøkkeltallene for din virksomhet? Har du revet deg i håret over manglende statistikk om hvordan det går med tjenesten din? Gode nøkkeltall er viktig for drift og utvikling av tjenestene fremover. Atle Thorud i Strategi- og utviklingsenheten forteller deg om arbeidet med å lage og forenkle tilgangen til nøkkeltall i Bærum kommune.

Hva betyr «Dashboards» for deg?

Kommunen etablerer nå en løsning hvor ledere og andre sentrale medarbeidere enkelt kan få tilgang til sine egne nøkkeltall. «Dashboards» vil hjelpe deg til å holde deg oppdatert og få bedre oversikt. Et «Dashboard» er visulet og forenkler komplekse data og fungere slik som arkfaner  i regneark.  Løsningen blir åpen og data tilgjengelig på tvers av de ulike tjenesteområdene. Det lages tre arkfaner; Økonomi, HR og Tjenestedata. Økonomi og HR gir tall for alle nivåer i organisasjonen. Tjenestedata vil i første omgang være på et overordnet nivå, og vil ha oppbygning som vist under.

Hvilke kriterier legges til grunn for nøkkeltallene?

  • Indikator som gir rask oversikt over virksomheten
  • Brukes aktivt i driften av virksomheten
  • Kan måles objektivt
  • Kan fremskaffes enkelt med jevne mellomrom, helst månedlig
  • Er tidsriktige (kommer i tide slik at endring kan gjøres raskt)
  • Langsiktig og se fremover, men kan også være kortsiktig
  • Nøkkeltallet skal være viktig i styringsdialogen med rådmannen
  • Sentrale kriterier for utvelgelse kan være områder nevnt i dokumenter som kommuneplanen, virksomhetsanalysen, handlingsprogrammet etc. hvor man ønsker eller forventer en dreining eller spesiell oppfølging
  • Nøkkeltall kan byttes ut ettersom fokus eller politiske føringer endres

Utarbeidelse av «Dashboards» skjer nå løpende og kommunens ulike tjenesteområder er involvert.  Versjon 1.0 av løsningen forventes etablert primo april 2017. Forventningene er store hos kommunens ledelse til at dette skal bidra til utvikling av virksomheten videre. Håper du er like spent!

Atle Thorud, spesialrådgiver, Bærum kommune