Storøya barnehage er et av ti tjenestesteder som deltar på lederutviklingsprogrammet i innovasjons- og forbedringsledelse. Styrer, Terje Paulsen Viggen, forteller deg hvorfor han ønsker å delta på programmet og hva han ønsker å oppnå med deltakelsen.

Barnehagen som ressurs for nærmiljøet

Storøya barnehage ligger på Fornebu, et område under oppbygging. Her er alle innflyttere og ingen har dype røtter i miljøet. Hvordan kan barnehagen, i tett samarbeid med foreldrene, legge til rette for et godt oppvekst- og nærmiljø? Hvordan kan barnehagen utgjøre en forskjell for hvordan det er å vokse opp på Fornebu? Dette er spørsmål styreren i Storøya barnehage er opptatt av:

«Gjennom å delta på lederutviklingsprogrammet ønsker jeg å skape engasjement for disse spørsmålene hos både medarbeidere, brukere og andre samarbeidsparter». – Viggen

Læring, testing, involvering

Lederutviklingsprogrammet består av fire samlinger over et halvt år. På første samling var temaet metoder og arbeidsmåter for å finne frem til brukernes reelle behov. Metodene var spennende og konkrete.

Før samling to prøves metodene ut, og alle medarbeiderne involveres.

«Det er utfordrende å sette av tid til oppgavene i en hektisk hverdag, men vi vet at det er nyttig for utviklingen av barnehagen». – Viggen

Medarbeiderne i Storøya jobber med metoder fra lederutviklingsprogrammet.

Sammen skaper vi fremtiden – for barna

Foreldrenes kunnskap og engasjement er helt sentralt for å lykkes i dette prosjektet. De er derfor allerede invitert til å gi innspill til hva som er viktig for dem med tanke på barnehagens rolle i nærmiljøet.

Barnehagen ønsker å involvere spennende samarbeidspartnere i nærmiljøet fremover, for å skape fremtiden for barna. Aktuelle samarbeidsparter er f. eks. Fornebulandet vel, Naturhuset, lokale bedrifter, skole og helsestasjon. Åpen barnehage og nærmiljøkoordinatoren på Storøya er informert.

«Når innovasjonsprosjektet er gjennomført håper jeg at de ulike aktørene samarbeider på en måte som gjør at alle har et felles eierskap til nærområdet og de fasilitetene som finnes her. Jeg ønsker at foreldre, organisasjoner, bedrifter og medarbeidere har et tydeligere bilde på hva barnehagen betyr for oppvekstmiljøet på Fornebu». – Viggen

Sist, men ikke minst, er målet en god oppvekst for alle barna på Fornebu!

Terje Paulsen Viggen, Styrer, Storøya barnehage