Brukermedvirkning var tema på årets caféseminar for Helse- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Hvordan kan vi involvere brukerne mer i sin egen hverdag? Torsdag 27. april møttes 60 deltagere på Solbakken bo- og behandlingssenter til caféseminar.

Felles arena for praksisfeltet og utdanning

Caféseminaret er en årlig møteplass for studenter som er i praksis i Helse og omsorgstjenesten i Bærum, deres veiledere i praksis, ledere, og høgskoleansatte. Formålet er å knytte teori og praksis tettere sammen og presentere ulike tema fra ulike ståsted.

Gode eksempler fra tjenestene

Praktiske eksempler på brukermedvirkning og betydningen av å få frem brukerens egne ressurser ble presentert.

Dønski omsorgsbolig fortalte hvordan de har involvert brukerne i endringer ved måltidene.  Beboerne deltok i selve planarbeidet, og kom med klare ønsker på hvordan det kunne bli bedre. I tillegg vil de være en viktig del av tilrettelegging av måltidet.

Rudsdalen bofellesskap kunne fortelle om  samarbeid med brukerne rundt dyrking og tilbereding av grønnsaker fra egen hage.

En sykepleiestudent fra hverdagsrehabiliteringen på Rykkinn delte egne refleksjoner rundt hva han visste om brukermedvirkning og møte med praksis.

«Jeg har sett i praksis hvordan personer med mange sykdommer, både ønsker og klarer seg selv, med litt trening.» (Student)

Brukermedvirkning fra et høyskoleperspektiv

Høgskolene hadde innlegg om brukermedvirkning i de ulike utdanningene med eksempler fra bachelor i sykepleie, psykisk helse og masterstudium i eldres helse. Studentene var sterkt representert, og deres synspunkter på brukermedvirkning i utdanning og praksis var viktige og nyttige!

«På høgskolen undervises det om brukermedvirkning,  men oppmøte er valgfritt og oppslutningen dessverre dårlig».(Student)

Cafédialog som metode

En sentral del av caféseminaret er dialogen rundt bordene.  Det var stor aktivitet, blant annet ble følgende diskutert: 

Vi ønsker å fremme brukermedvirkning i helsetjenesten. Hvordan kan vi bli bedre?

Vi fikk mange gode innspill og ideer. Disse skal nå samles og struktureres. På våre felles møtearenaer vil vi arbeide med forslagene og se på om hva vi kan gjøre for å bli bedre – sammen.

Kristin Skutle, spesialrådgiver Helsetjenester og Kari Kongshavn, spesialrådgiver Pleie og omsorg