Bærum kommune fikk i 2019 støtte fra StimuLab til å jobbe med prosessinnovasjon i byggeprosesser.  Spørsmålet vi ønsker svar på er hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter kan bidra til at byggene som settes opp er i tråd med faktiske behov og fremtidens krav.

Bærum kommune står overfor utfordringer som flere eldre, færre yrkesaktive pr. eldre og rask teknologisk utvikling. Kombinert med en strammere økonomi, tilsier dette at vi må tenke nytt og annerledes når vi skal bygge de byggene vi trenger for å kunne levere fremtidens tjenester.

Mulighetsrommet må utforskes

Vi ser at det er viktig å utvikle en prosess hvor det er bedre samhandling mellom de ulike involverte tjenestene. Samhandlingen må starte tidlig i et byggeprosjekt for å få en bredere forståelse for mulighetsrommet. I prosessen skal det arbeides systematisk med å skaffe innsikt fra brukerne og høre hva deres behov er. Dette arbeidet skal gjøres tidligere og i en langt større grad enn det som gjøres i dag.

StimuLab

Prosjektet får støtte fra StimuLab. StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA (Design og Arkitektur Norge). Dere kan lese mer om prosjektet her, på samme sted finner dere også informasjon om de andre prosjektene som har fått støtte.

Prosjektgruppen er tverrfaglig med ansatte fra Strategi- og utviklingsenheten, Pleie og omsorg, DigIt og Eiendom. Rambøll Management Consulting med Halogen som underleverandør er hentet inn som konsulenter.

Hvilken innsikt har vi fått?

I slutten av august hadde vi workshop hvor vi gjennomgikk funnene som er gjort i innsiktfasen gjennom intervjuer og dokumentanalyser. Funnene viser at vi opplever utfordringer i samarbeidet på tvers i byggeprosjektene våre, men det er et samstemt ønske om at dette må bli bedre! Deltakerne på workshopen fikk også en aha-opplevelse knyttet til kompleksiteten i byggeprosjektene våre – det er en svært kompleks prosess med mange involverte og med til dels utydelige roller og ansvar. Forbedringspotensialet er stort, og prosjektet skal nå sette seg ned og stake ut veien videre: hva er målbildet vårt nå og hvilke prioriteringer skal vi gjøre med bakgrunn i den innsikten vi har opparbeidet oss?

Vi gleder oss til fortsettelsen – følg med eller ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Julie Landmark, Strategi- og utviklingsenheten