Brobyggerprogrammet er en satsing der kommunen ved bruk av tjenestedesign lager helhetlige tjenester for mennesker med utviklingshemming og deres familier. Kommunen skal gi tjenester av god kvalitet og på en måte som gjør at vi ikke bruker mer tid og penger enn det er behov for. Programmet tar utgangspunkt i brukernes, pårørendes og ansattes kunnskap om eget liv og egen situasjon slik at livene til menneskene i målgruppen blir så gode som mulig.

En prosess med fokus på brukers behov – og masse involvering!

Brobyggerprogrammet er tredelt; skaffe innsikt, lage løsninger og innføre løsningene.

Først fikk vi mye kunnskap ved hjelp av intervjuer med brukere, pårørende og ansatte. Det er også gjennomført samlinger med ansatte og pårørende, møter med aktuelle avdelinger, besøk på tjenestesteder og spørreundersøkelse til alle berørte familier i kommunen.

Engasjerte medarbeidere jobber med utfordringer og muligheter i ulike livsfaser.

På besøk på Bærum arbeidssenter for å få innsikt i arbeidsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsikt – dette fant vi ut

De fleste er fornøyde med tjenestetilbudet, men mange opplever også vanskeligheter:

  • Det er vanskelig å finne ut av hvilke tjenester kommunen tilbyr og hvilke rettigheter og muligheter man har
  • Det er stor forskjell på hvor bra de som gir tjenester samarbeider seg i mellom
  • Usikkerhet om hvem som gjør hva og dårlig samarbeid fører til feil bruk av tid og penger, samt misforståelser for bruker og pårørende
  • Pårørende sier at de blir slitne av å kjempe for å få tjenester

Løsninger – dette skal vi endre

Med bakgrunn i innsikten er det laget åtte løsninger, som samlet sett skal bidra til at livene til mennesker med utviklingshemming og deres familier blir så gode som mulig. Løsningene varierer i omfang. For eksempel jobbes det med strukturelle grep som bedre og smartere bruk av ressursene i bolig, arbeid og aktivitet for brukerens beste. Et annet eksempel på en av de åtte løsningene er bruk av digital kontaktbok for å lettere komme i kontakt med hverandre, dele beskjeder, bilder og hendelser fra dagen.

På vei mot de gode løsningene.

Visualisering har vært et godt virkemiddel for å utvikle løsninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utover vinteren og våren vil det komme nærmere beskrivelser av de ulike løsningene i egne blogginnlegg, så følg med!

Den vanskelige og spennende implementeringen

Det er opprettet nye arbeidsgrupper som har ansvar for hver sin løsning. Disse jobber på spreng med løsningene. Flere av dem testes i mindre skala for å kunne videreutvikles og deretter innføres i storskala.

Å implementere noe nytt er ofte den vanskeligste delen av et prosjekt. På samme tid er det spennende å se hvordan «det nye» faktisk bidrar til bedre opplevd tjenestekvalitet og mer hensiktsmessig ressursbruk!

Kirsten Viga Skretting, rådgiver, strategi- og utviklingsenheten