Arbeidet med FNs bærekraftsmål er satt høyt på agendaen i Bærum. I en bloggserie denne høsten vil vi fortelle mer om dette arbeidet, og om de ulike nettverk og samarbeidsarenaer for bærekraftsmålene som Bærum deltar i.

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. I Bærum har kommunestyret vedtatt at bærekraftsmålene skal implementeres i alle kommunens styringsdokumenter. Dette arbeidet starter for fullt denne høsten, først med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og klimastrategien.

Som en del av disse revisjonsarbeidene ønsker kommunen å skape bærekraftsentusiasme, både i kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet. Det planlegges derfor for ulike aktiviteter og arrangementer som skal rette oppmerksomheten mot FNs bærekraftsmål.

Bærum deltar også i flere nettverk og samarbeidsarenaer:

Som en del av FN-organisasjonen U4SSC (United for smart sustainable cities), har Bærum sammen med ti andre kommuner i Norge kartlagt 92 nøkkelindikatorer relatert til FNs bærekraftsmål. Målet med kartleggingen er å få en status på bærekraftsmålene. Resultatene fra kartleggingen skal brukes i det videre arbeidet med bærekraftsmålene, blant annet i kommuneplanprosessen, klimaklok-arbeidet, og i partnerskap med akademia og næringsliv.

Bærum har også vært med på å etablere Bærekraftsnettverket, et nasjonalt nettverk for bærekraftig samfunnsomstilling. Målet med nettverket er å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling, og bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Bærum ønsker å bidra til at alle kommuner i Norge kan dele erfaringer og metoder for arbeid med bærekraftsmålene.

Nettverket skal være en samarbeids- og læringsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, og samarbeider også med KS, og flere FN-organisasjoner. Nettverksarbeidet vil bli synlig gjennom lokale utviklingsprosjekt, involvering av innbyggere, samarbeid med næringslivet og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.

Følge med videre utover høsten for mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid.

Ingrid Elfstedt Glendrange, strategi- og utviklingsenheten