Å drive endringsarbeid gjennom innovasjon er en spennende og kraftfull prosess som skaper nye roller for såvel medarbeidere som leder. Innovasjoner er ofte medarbeiderdrevet, noe som setter de ansatte i sentrum for endringsprosessene. Din rolle som leder blir dermed å være en veileder og støtte for dine medarbeidere. Rollen som fasilitator fritar deg ikke for ansvaret, ei heller for å tenke strategisk.

Du må ha en klar plan med hvorfor dere velger å gå i gang med en innovasjon -­ og hva som er målet for endringen. Når dette er avklart, er din viktigste jobb å forankre innovasjonsbehovet hos dine medarbeidere. De ansatte må erkjenne at endringen er nødvendig for at de skal kunne ta nødvendig ansvar videre i prosessen. I en organisasjon med mange ansatte kan det være lurt å identifisere noen ildsjeler som kan være dine medhjelpere i oppstarten.

Lurer du på hva som kjennetegner en ildsjel? Les mer her, i innovasjonsstrategien til Bærum kommune.

Jobb lenge med behovet

Innovasjonsarbeid krever tålmodighet på mange områder. En av de største utfordringene er å stå lenge i behovsfasen fremfor å raskt finne løsninger. Det ligger mye læring i dette arbeidet, så her vinner du mye på å grave frem litt ekstra tålmodighet! Det finnes mange kreative metoder du kan bruke i denne fasen for virkelig å bore i problemstillingen. «The five why’s» og «Janus» er to teknikker som gir deg og dine medarbeidere mulighet til å kartlegge viktige behov.

Prosjekthåndboka er god i kreative prosesser

Prosjekthåndboka er god i kreative prosesser

Test løsningene

Når behovene er kartlagt, er dere klare for å teste ut løsninger. Dette er et syklisk arbeid som må gjøres systematisk, og igjen er din rolle som leder å være dine medarbeideres støtte. Testfasen vil være fremmed for mange, og det krever trygghet å gå bort fra kjent praksis for å teste ut ting man ikke vanligvis gjør. Erfaringsdeling er en sentral del av testfasen. Dere må sette av tid -­ rikelig med tid! -­ til å dele erfaringer og lære av disse i fellesskap. Det er ditt ansvar som leder å prioritere tid til
dette, og jeg kan forsikre deg om at denne tiden vil være en klok investering for en god progresjon.

Prøve og feile

En medarbeiderdrevet innovasjon vil sannsynligvis tvinge flere av dine medarbeidere ut av sin komfortsone. I mange organisasjoner råder det en nullfeilskultur, og redselen for å gjøre feil kan ha mange årsaker. I kommunal sektor tenker vi ofte at lovverket er mer begrensende enn det faktisk er. Du må trygge dine medarbeidere i at dere ivaretar lovverket også i testfasen -­ og at det er både akseptert og nødvendig å gjøre feil. Det ligger mye læring i å drøfte feilslåtte løsninger og
erfaringene disse bringer.

Husk at lederen også trenger støtte! Informer din leder om innovasjonsarbeidet ditt -­ så også du kan få den lederstøtten du trenger. Lykke til i arbeidet!

Kathrine Wilsher Lohre, rektor, Lesterud skole